dukanda_logo ulanyş düzgünnamasy

  1. Ýerleşýän dükanyňyzyňda wi-fi baglanyň
  2. Programmany play market-dan ýa-da app store-dan ýükläň
  3. Programma girip dükan QR-yny okadyň
Dükan QR
  • Her dükanyň aýry-aýry QR-lary bolup, ony dükanda ýerleşýän maglumat toplumlaryna baglanmak üçin ulanylýar.
  • Programma giren wagtyňyz dükanyň wi-fi baglydygyňyzy we dükany (dükan QR-yny) barlaýar.
  • Dükan tapylmadyk ýagdaýynda dükan QR-yny okadyp bilersiňiz
  • Haryt QR-yny okatmak bilen haryt maglumatlaryny, bahasyny we özüňize degişli arzanladyş bilen harydyň bahasyny görüp bilersiňiz.